Przejdź do treści

Przedszkole w Łęcznej – Casper

Przedszkole w Łęcznej – jakie cechy chwalą Rodzice?

  1. Bezpieczeństwo, które gwarantują nowy budynek i procedury funkcjonujące w CASPERKU.
  2. Czystość, świeżość, ład i porządek :).
  3. Najwięcej atrakcji i zajęć w cenie czesnego.
  4. Niskie czesne.
  5. Autorskie programy edukacyjne, które przygotowują Dzieci do szkoły podstawowej najlepiej w Łęcznej.

 przedszkole w Łęcznej, zajęcia, uśmiechnięty Casperek

Kadra, a dobre Przedszkole w Łęcznej 🙂

Casperek to nie tylko nowy budynek, ale przede wszystkim wykwalifikowana kadra, która stale podnosi swoje kompetencje.

Marzena Gołębiowska

mgr Arleta Wałecka

mgr Agnieszka Waszkiewicz

mgr Kamila Skrzypczyńska

Teresa Śliwa

mgr Joanna Podgórniak

mgr Agnieszka Gziut

mgr Jolanta Gromada

mgr Justyna Czmuda

mgr Magdalena Sękowska

mgr Renata Lesiakowska

mgr Klaudia Sowińska

 

 

Zajęcia, a dobre Przedszkole w Łęcznej 🙂

Zajęcia logopedyczne. Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Zajęcia taneczne. Dzieci rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość, oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia, a także osiągają lepsze wyniki w nauce w wyniku zwiększenia zakresu uwagi.

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.

Nauka języka angielskiego Dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć Dzieci w przedszkolu.

Zajęcia terapeutyczne. Zajęcia przeznaczone są dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym ich celem jest zapewnienie naszym podopiecznym wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, nie tylko w pokonywaniu trudności, ale również w rozwijaniu uzdolnień.

oraz Zajęcia odkrywczo-doświadczalne, Zajęcia z psychologiem i Zajęcia fizjoterapeutą, Zajęcia sportowe i Zajęcia kulinarne.

Od tego roku mamy też zajęcia kulinarne! 🙂 Zajęcia powstały na bazie programowej autorskiego projektu żywieniowego, ułożonego przez Naszą Panią Nauczycielkę, Anię Krupę :). Zapraszamy na stronę www programu „Grunt to zdrowie”

 Przedszkole w Łęcznej, Casper, skupione dziewczyny

 

Atrakcje, a dobre Przedszkole w Łęcznej 🙂

Zobacz co dzieje się w Casperku, zapraszamy na stronę Casperka – kliknij tutaj i profil Facebook – kliknij tutaj

 

Przedszkole w Łęcznej Casper, uśmiechnięte urwisy podczas nauki i zabawy

 

Zabytki w Łęcznej 🙂

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Wybudowany w latach 1618-1631. Jego fundatorem był ówczesny dziedzic miasta – Adam Noskowski. W kaplicach znajdują się pozostałości późnorenesansowych sztukaterii. Pod kościołem mieści się krypta, miejsce pochówku kilku łęczyńskich dziedziców z rodu Noskowskich i Firlejów oraz ich potomstwa.

Wewnątrz znajduje się pięć ołtarzy barokowych. Na uwagę zasługuje relikwiarz z 1662 r., krucyfiks z drugiej połowy XVII wieku, tablica konsekracyjna z 1639 r. z czarnego marmuru, tabernakulum z pierwszej połowy XVIII w., ambona i chrzcielnica z XVIII w. Nad wejściem do skarbca znajduje się portret barokowy Jana III Sobieskiego, a nad drzwiami zakrystii kopia barokowego portretu dziedzica Łęcznej Wacława Rzewuskiego, autorstwa nieznanego malarza, pochodząca z I połowy XVIII w.

Kościół uszkodzony przez pożary w latach: 1715, 1730, 1761. Restaurowany w latach: 1836, 1856-1860, 1909, 1924. Odnawiany w łatach: 1951, 1967, 1983. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

Ratusz

Taką nazwę nosi budynek wybudowany według planu opracowanego 15 stycznia 1888 r. z przeznaczeniem na odwach. Funkcję taką pełnił do I wojny światowej. Jest to budynek klasycystyczny. Ścianę frontową zdobi czterokolumnowy portyk z trójkątnym szczytem. Po 1920 r. władze miasta przebudowały go na biura magistratu i kasę miejską i odtąd nosi nazwę ratusza. Dobudowano wówczas od zachodu oficyny na areszt i mieszkanie stróża. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 1961-1963 i zrekonstruowany. Od 1971 roku siedziba Urzędu Stanu Cywilnego. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

Synagoga Duża

W 1648 r. łęczyńscy Żydzi otrzymali od biskupa krakowskiego i ówczesnej właścicielki miasta Katarzyny z Firlejów Noskowskiej pozwolenie na budowę murowanej bożnicy.

Powstałą w połowie XVII w. świątynię wielokrotnie przebudowywano i odnawiano, zwłaszcza po pożarach w XIX w. i po II wojnie światowej. Po pożarze w 1846 r. dokonano znacznej jej rozbudowy. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili w niej magazyn zboża. Po wojnie bożnica została zniszczona, a w 1952 r. postanowiono ją rozebrać. Obiekt przetrwał tylko dzięki temu, że nie było pieniędzy na rozbiórkę. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

W latach 1954-1964 przeprowadzono remont generalny synagogi, po którym przeznaczono ją w 1966 r. na siedzibę Muzeum Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Obecnie jest siedzibą Muzeum Regionalnego.

Łęczyńska synagoga należy do nielicznych obiektów kultu żydowskiego na Lubelszczyźnie, w której zachował się wystrój wnętrza – Aron ha-Kodesz i unikalna w skali kraju, czterokolumnowa bima z dwukondygnacjową nastawą, dekorowana sztukaterią o cechach późnego renesansu oraz polichromią. Synagoga w Łęcznej zaliczana jest do najpiękniejszych w Polsce.

Obok synagogi znajduje się lapidarium z macewami ze zdobieniami i inskrypcjami w języku hebrajskim. Z drugiej strony bożnicy znajduje się dawny dom nauki, zwany także małą synagogą, z początku XIX w., obecnie siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

Dawna mansjonaria

Wybudowana około 1639 roku z fundacji Adama Noskowskiego, podkomorzego lubelskiego, z przeznaczeniem dla księży mansjonarzy, w stylu późnego baroku. Budynek na rzucie prostokąta, murowany z kamienia i cegły, otynkowany, parterowy, z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony. Dwu i półtraktowy. Pośrodku, na osi podłużnej korytarz, z odchodzącą od niego wąską sionką w trakcie zachodnim. Korytarze posiadają sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe. W jednym z pomieszczeń w trakcie zachodnim zachowało się sklepienie kolebkowo-krzyżowe, w pozostałych sufity. Ściany zewnętrzne rozczłonkowane pilastrami, z profilowanym gzymsem wieńczącym. Dach mansardowy z facjatami, kryty blachą.

Budynek uszkodzony przez pożar w 1715 roku. W latach 1767-1774 gruntownie restaurowany przez biskupa płockiego Hieronima Szeptyckiego, dziedzica Łęcznej. Remont zakończył jego bratanek ksiądz Marcin Szeptycki, ówczesny proboszcz parafii łęczyńskiej i przeznaczył go na plebanię. W 1829 roku budynek znów wymagał remontu i nie był zamieszkany. W 1930 roku dach gruntownie przebudowano według projektu architekta Trzcińskiego, zastępując łamany polski, mansardowym. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

Dzwonnica

Wzniesiona po 1781 a przed 1805 rokiem, z cegły, na planie czworoboku, w stylu późnego baroku. Posadowiona na wysokim cokole, dwukondygnacjowa. Naroża budynku zaokrąglone, ujęte potrójnymi pilastrami, ściany z wydłużonymi płycinami, zwieńczone gzymsem wyłamanym na osiach ku górze, z okulusami. W dolnej kondygnacji niewielkie otwory okienne, w górnej dzwonowe, znacznie wydłużone, zamknięte półkoliście. Dach namiotowy kryty blachą, zwieńczony krzyżem. Dzwonnica remontowana w latach: 1827, 1858. Drobne reperacje w latach następnych. W 1991 roku zmieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą.

W 1805 roku wyposażona była w cztery dzwony, w 1829 roku było ich trzy. W czasie I wojny światowej pozbawiona dzwonów przez Rosjan. W 1925 roku, staraniem księdza proboszcza Wacława Krasuskiego, zakupione zostały trzy, w tonacji, G, C, E. W czasie II wojny światowej zagarnął je okupant niemiecki. Wyposażona w trzy nowe dzwony dopiero w 1959 roku, czwarty przybył w siedem lat później, zakupiony przez księdza proboszcza Szczepanika. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

Mała Synagoga

Zwana też Domem Modlitwy, szkołą żydowską. Wybudowana na początku XIX wieku. Orientowana. Spalona w czasie pożaru w 1846 roku. Odbudowana w 1859 roku. Ponownie zniszczona przez pożar w 1881 roku i następnie odbudowana w 1894 roku. Budynek na planie zbliżonym do kwadratu, murowany z cegły, otynkowany, jednokondygnacyjny, z poddaszem. Od strony wschodniej i północnej, na skutek spadku terenu, wsparty na wysokim cokole. Ściana północna wzmocniona czterema szkarpami na wysokość cokołu. Zewnątrz ściany zakończone profilowanym gzymsem. Elewacja frontowa pięcioosiowa, z ryzalitami. Ryzalit środkowy zwieńczony attyką. Otwory okienne wydłużone, prostokątne, z podokiennikami. Dach dwuspadowy, kryty blachą.

Zapewne zaraz po wojnie wnętrze synagogi przebudowano, dostosowując je do nowych funkcji. Rozebrano wówczas murowaną bimę, także murowany Aron ha-kodesz, malaturą zasłonię-to polichromie, zamurowano ścienne nisze. W 1950 roku w synagodze mieściła się kaszarnia, po 1954 roku filia lubelskiej Spółdzielni Pracy „Drewno”, następnie zakład krawiecki. W latach 1992-1993 budynek poddano generalnemu remontowi i adaptacji na potrzeby biblioteki. Od października 1993 roku mieści się w nim Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Z dawnego wyposażenia zachowała się jedynie kamienna umywalnia do rytualnego obmywania rąk w konchowej niszy, na ścianie zachodniej. / Przedszkole w Łęcznej CASPER

Źródło: strona www Gminy Łęczna

 

Skip to content